1. Autoritatea contractantă: UAT MUNICIPIUL GIURGIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU, ambele cu sediul în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 49-51, tel. 0040246211627; fax 0040246215405; e-mail:primarie@primariagiurgiu.ro.

2. Sursa de finanţare: bugetul municipiului Giurgiu

3. Informaţii achiziţie: Servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în dosar civil nr. 841/122/2021 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, în faza -fondului, materia Contencios administrativ şi fiscal, obiect litigiu privind funcționarii publici statutari. Contractul se va încheia pentru toate fazele procesului până la rămânerea definitivă a sentinţei, precum și a oricăror acțiuni conexe, în cadrul sumei de 2.000 euro echivalent în lei calculat la cursul BNR la data plății.

4. Documentaţia de atribuire: ofertanţii trebuie să prezinte documente care să ateste:

– calitatea şi forma de organizare sub care îşi exercită profesia;

– calitatea de avocat definitiv, membru activ al unui barou din România, înscris în U.N.B.R. cu dreptul de a pune concluzii la toate instanţele, inclusiv la I.C.C.J.;

– experienţă similară în activitatea care face obiectul serviciilor juridice ce urmează a fi contractate, prezentând documente relevante în acest sens (copii certificate cu menţiunea conform cu originalul, precum şi recomandări din partea beneficiarilor/declaraţie pe propria răspundere cu privire la demonstrarea experienţei similiare);

– declaraţie pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese.

5. Modalitatea de atribuire: atribuire directă

6. Criteriul de atribuire: Stabilirea ofertantului câştigător se va face după coroborarea următoarelor condiţii: experienţă şi rezultate pe de o parte, oferta financiară, pe de altă parte. La experienţă şi rezultate egale se va propune ofertantul cu cea mai mică ofertă financiară.

7. Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Municipiului Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 49-51, fax 0040246215405; e-mail:primarie@primariagiurgiu.ro.

8. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 28.06.2021, ora 14.00. Eventualele clarificări sau informaţii suplimentare se pot solicita prin fax 0246215405 sau e-mail:primarie@primariagiurgiu.ro.