ÎN ATENȚIA PROPRIETARILOR DE CLĂDIRI ȘI TERENURI – PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE

Problemă de actualitate și de interes public o constituie terenurile și clădirile neîntreținute de către proprietari, care pe lângă impactul negativ asupra peisagisticii urbane pot deveni adevărate focare de infecție și de criminalitate, punând în pericol sănătatea, viața și siguranța cetățenilor.

*Având în vedere faptul că dreptul la ocrotirea sănătății, la un mediu sănătos și echilibrat ecologic este prevăzut în acte normative, atât la nivel național cât și la nivel local (O.G nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale , completată prin Legea nr.273/25.11.2020, Hotărârea nr.6/2013 modificată și completată prin Hotărârea nr. 408/2016 și nr.447/2019) și reprezintă un obiectiv de interes public major, autoritățile publice locale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea și întreținerea unui mediu sănătos, în scopul remedierii situației, îmbunătățirii calității vieții cetățenilor și dezvoltării durabile a societății.

*Instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice care dețin cu orice titlu (în proprietate, închiriere sau concesiune) terenuri virane, construcții (finalizate, începute și nefinalizate) în intravilanul municipiului Giurgiu, le revin următoarele obligații:

*să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejurimile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;

să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;

să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile de acces;

*să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

*să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;

*să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

*să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

*să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;

*să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

*să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețurile aferente proprietății;

*să finalizeze construcțiile începute, în baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și termenele stabilite de acestea;

*să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

În vederea verificării obligațiilor prevăzute mai sus, autoritățile publice locale vor întocmi o listă cu terenurile și clădirile neîntreținute, fiind identificați proprietarii acestora.

*Persoanele fizice sau juridice care nu respectă obligațiile prevăzute, vor fi inștiințate de către Primărie, printr-o notificare, care va conține următoarele date:

*starea terenului;

*impactul negativ asupra sănătății populației ;

*obligația de întreținere și igienizare a terenului;

*sancțiunile în situația nerespectării legii.

În cazul în care în termen de 30 de zile de la primirea notificării, proprietarul nu va lua măsurile care se impun pentru remedierea situației, va fi demarată procedura de igienizare/curățare a terenului, iar cheltuielile ocazionate, îi vor fi imputate acestuia.

*Persoanele fizice sau juridice care nu respectă obligațiile prevăzute de lege sunt sancționate conform prevederilor legale, în plus, față de suportarea costurilor lucrărilor de igienizare.

Lasă un comentariu!

Adresa ta de email nu va fi publicată .