Această informare este efectuată de: APA SERVICE SA, str. Uzinei, nr. 2, Giurgiu, jud. Giurgiu, tel. 0246212227, fax 0246215718 email: apagiurgiu@yahoo.com, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ-VEDEA aviz de amplasament pentru SEAU Cosoba, investiţie nouă care face parte din “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu în perioada 2014 – 2020”. Staţia de epurare ape uzate Cosoba este amplasată în comuna Cosoba, pe un teren aflat în domeniul public al comunei şi va deservi noile sisteme de canalizare menajeră prevăzute a se executa în localităţile Cosoba şi Săbăreni.

Rezultatul acestei măsuri: apele uzate menajere colectate din localitatile Cosoba şi Săbăreni, după ce au fost epurate în cadrul noii staţii de epurare, se vor evacua în raul Ciorogarla, cu respectarea incarcarilor prevazute in normativele in vigoare.

Amplasamentul staţiei de epurare Cosoba se află într-o zonă inundabilă a râului Ciorogârla. Pentru apărarea împotriva inundaţiilor, s-a prevăzut amplasarea staţiei de epurare pe o platformă, la o cotă neinundabilă (95,90mdMN) peste nivelul maxim Q1% calculat.

Solicitarea de obţinere a avizului de amplasament este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările ţi completările ulterioare

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţioneaza să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată (persoana de contact Neagu Lucica, telefon 0731551628), după data de 29 octombrie 2021.

Director General,

Popescu Alexandru- George