COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670 a organizat miercuri 05.09.2018, începând cu ora 10:30, în Sala de Ședințe, Conferința de Presă privind lansarea Proiectului „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, CP1/2017 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU implementează  activitățile proiectului în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice din București. Totodată, în vederea obținerii unui grad ridicat de performanță și valori adăugate a activităților propuse, U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU beneficiază de sprijinul tehnico-logistic din partea unei instituții relevante pentru obiectivul proiectului și domeniul de aplicabilitate, respectiv Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu.    Proiectul răspunde problemei prevenirii corupţiei şi a mediului de integritate de la nivel judeţean prin derularea unei campanii publice, informarea şi asistenţa metodologică a 9 unităţi administrativ teritoriale de la nivel de comună din judeţ, formarea personalului de la nivelul celorlalte primării (inclusiv aleşi locali), elaborarea unei hărţi pilot a integrităţii.    Proiectul este inovativ pentru că propune un indice compozit care să reflecte stadiul unei unităţi adminstrativ teritoriale în atingerea standardelor Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), pe o scală de la 1-10. Indicele odată testat în judeţul Giurgiu poate fi propus la nivelul SNA pentru a măsura în mod obiectiv rezultatele eforturilor anti-corupţie. Inovativă este şi abordarea inclusivă, în care nu doar CONSILIUL JUDEȚEAN Giurgiu este implicat, ci şi mediul de integritate de la nivelul judeţului. Nu în ultimul rând, caracterul inovativ constă în certificarea sistemului de prevenire a corupţiei pe baza standardului ISO37001.

Scopul proiectului: Consolidarea şi certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

Obiective specifice:

  1. Prevenirea și combaterea corupţiei în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor subordonate prin consolidarea cadrului procedural şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului;
  2. Prevenirea și combaterea corupţiei la nivelul a 10 unităţi administrativ-teritoriale pilot, prin îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural şi dezvoltarea cunoştinţelor necesare dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție;
  3. Elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:

R3: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat de proiect 1 Aplicarea unitară la nivelul CJ Giurgiu și unităților subordonate a standardelor de prevenire a corupției.

R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și Instituțiile publice – Rezultat de proiect 2: Creșterea implementării măsurilor de prevenire a corupției în 10 unități administrative teritoriale din județul Giurgiu.

R6: Îmbunatățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea Corupției – Rezultat de proiect 3 Îmbunatățirea cunoștințelor și competențelor a 80 de funcționari publici, personal contractul și aleși locali din județul Giurgiu.

Valoarea totală a Proiectului: 396.814,86 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă: 388.878,56 lei

La eveniment au fost prezenți 50 de participanți, reprezentând membrii echipei de implementare, instituțiile subordonate Consiliului Județean Giurgiu, unitățile administrativ teritoriale de pe raza județului Giurgiu, reprezentanți ai mass-media.

 Au participat vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu, domnul Lucian Corozel, Dna. Andreea GRIGORE – Director Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice , Comisar – Șef de poliție Ionuț – Cornel CREȚU , Șef Serviciu Prevenire, Direcția Generală Anticorupție, Comisar – Șef de poliție Marius Dănuț GAVRILĂ, Șef Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, RADU NICOLAE, Expert Anticorupție, Centrul de Resurse Juridice, București.

Echipa de implementare, monitorizare a proiectului “Dezvoltarea  sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu – SisABC”, cod SIPOCA 407/cod MySMIS 116685 este constituită  la nivelul Consiliului Județean Giurgiu din: Manager proiect – Cristea Margareta-Mihaela; Asistent manager – Jureschi Monalisa; Asistent financiar – contabilitate – Stănculescu Florentina; Asistent achiziţii publice – Vasilache Camelia; Asistent principii orizontale – Dumitrașcu Elena; Asistent juridic – Cioacă Daniela; Asistent prevenire și combatere a corupției – Mardale Nicu; Asistent formare – Ionescu Mariana; Asistent organizare evenimente – Burcea Daniela; Asistent IT– Mitran Vasile; Asistent comunicare, informare și publicitate – Peicea Daniela;

 

Informații suplimentare:

Consiliul Judeţean Giurgiu: Manager de Proiect: Margareta-Mihaela CRISTEA – manager public, Compartiment Control intern, managementul calității, T : +40 372 46 26 46 / +40 372 46 26 46, +40 762 838 688,  F : +40 372 46 26 51, e-mail managerpublic_mic@cjgiurgiu.ro , www.cjgiurgiu.ro

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice:  Expert  Radu Nicolae,  T : +40 21 212 0690 , +40 723 668 808,  F : +40 21 212 0519 , e-mail: office@crj.ro, www.crj.ro